උතුර දකුණ යා කළ “යාපනය රස උදානය “

December 18, 2017 lankanewsweek 0

( අශාන්ති වර්ණසුරිය-යාපන සංචාරයෙන් පසු) යාපනය යුධ හමුදා ආරක්ෂක සේනා මුලස්ථානය නත්තලට සමගාමීව සංහිදියාවේ දෑත් දුගු කරමින් උතුර දකුණ එක් කරලීමේ අරමුණ ඇතිව  සංවිධාන කළ […]