කර්තෘ මණ්ඩලය

March 22, 2018 lankanewsweek 0

    ප්‍රධාන කර්තෘ සුජිත් මංගල ද  සිල්වා   කර්තෘ මණ්ඩලය සුමුදු පෙරේරා උපුල් බණ්ඩාර නිලන්ති මානෙල් ජයකාන්ත ලියනගේ හේමන්ත තුෂිත කුමාර කමල් ශී‍්‍ර ලියනගේ […]

යථාතථ්‍ය මාධ්‍ය කරණය..!

December 21, 2017 lankanewsweek 0

යථාතථ්‍ය ජනමාධ්‍ය ක්‍රමවේදය හෙවත් සම්පුර්ණයෙන්ම නිවරදිවූ ද ගුණාත්මකවූ ද කරුණු සහිතවූ ද ජනමාධ්‍ය භාවිතයක් නිර්මාණයවීම සඳහා බල පෑ ඓතිහාසික පසුබිම සහ එම දත්ත මාධ්‍ය ක්‍රමය […]

ප්‍රඥප්තිය

November 6, 2017 lankanewsweek 0

ප්‍රඥප්තිය ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජයේ තොරතුරු (Information literacy) ඩිජිටල් සහ මාධ්‍ය (Digital and media literacy) බහු සංස්කෘතික (Multicultural literacy) ප්‍රජා (Civic literacy) දේශපාලන (Political literacy) […]