ප්‍රඥප්තිය

Spread the love

ප්‍රඥප්තිය

ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජයේ තොරතුරු (Information literacy) ඩිජිටල් සහ මාධ්‍ය (Digital and media literacy) බහු සංස්කෘතික (Multicultural literacy) ප්‍රජා (Civic literacy) දේශපාලන (Political literacy) සහා සමාජ (Social literacy) සාක්ෂරතාවයන් වර්ධනය වන අයුරින් දත්ත මාධ්‍යකරණයේ යෙදීම, “lankanewsweek” හී පොදු අරමුණ වේ.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*