ෂැංග්‍රි-ලා නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමයි..!

Spread the love

නැවත දැනුදෙන තුරු ෂැංග්‍රි-ලා හොටලය වසා දමා ඇති බව එම හොටල් කළමනාකරිත්වය දැනුම් දෙයි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*