යථාතථ්‍ය මාධ්‍ය කරණය..!

Spread the love

යථාතථ්‍ය ජනමාධ්‍ය ක්‍රමවේදය හෙවත් සම්පුර්ණයෙන්ම නිවරදිවූ ද ගුණාත්මකවූ ද කරුණු සහිතවූ ද ජනමාධ්‍ය භාවිතයක් නිර්මාණයවීම සඳහා බල පෑ ඓතිහාසික පසුබිම සහ එම දත්ත මාධ්‍ය ක්‍රමය විකාශනය වූ ආකාරය පිළිබඳව මහාචාර්ය ෆිලිප් මයර් මහතා 2012 ජුලි මස 31 වැනිදා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දැක්වූ අදහස් අප මෙසේ උපුටා ප්‍රචාරය කරනුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය සංස්කෘතිය ද එම ප්‍රජ සහ දත්ත මාධ්‍ය කරණයට පදනම්ව ගොඩනැගීමට කෙරෙන අරගලයට රුකුලක් වශයෙනි.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*