දෙවන වාරය සඳහා පාසල් ආරම්භය ලබන 29 වනදා..

Spread the love

පවතින අනාරක්ෂිත තත්වය හේතුවෙන්  දෙවන වාරය සඳහා පාසල් ආරම්භ කිරීම ලබන 29දා දක්වා කල් දැමු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*