කර්තෘ මණ්ඩලය

Spread the love

 

 

ප්‍රධාන කර්තෘ


සුජිත් මංගල ද  සිල්වා

 


කර්තෘ මණ්ඩලය


සුමුදු පෙරේරා

උපුල් බණ්ඩාර

නිලන්ති මානෙල්

ජයකාන්ත ලියනගේ

හේමන්ත තුෂිත කුමාර

කමල් ශී‍්‍ර ලියනගේ

දේ.සු.ද. සොයිසා

අනුර යසමිත්

ආර්. ගුණවර්ධන


අපේ ජාලය

0112 612 445

077 556 0823

FACEBOOK  ACCOUNT

https://www.facebook.com/lankanews.week.90

FACEBOOK  PAGE

https://www.facebook.com/lnw2050/

FACEBOOK  GROUP

https://www.facebook.com/groups/150778742238030/?source_id=1959361087664773

https://twitter.com/LankaNewsweek

https://www.instagram.com/lankanewsweek/

https://www.linkedin.com/in/lanka-newsweek-2a1845158/

https://www.youtube.com/channel/UCdaGFg_VTkc1Ll_yAW05Pww/

[email protected]

0716116661

0716116661

0716116661

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*